خپرونې

د کب ۲۷مه، د خبريالانو ملي ورځې

8march

د مبارکۍ پیغام

۹ حوت

mmd

mmd

میاشتینۍ

میاشتینۍ

د معلوليت ټولشموله ستراتيژۍ

میاشتینۍ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په اړه د مبارکۍ پیغام!

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

Pagination