خپرونې

میاشتینۍ

د معلوليت ټولشموله ستراتيژۍ

میاشتینۍ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په اړه د مبارکۍ پیغام!

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

پر کرونا ویروس د معلولیت لرونکو وګړو د اخته کېدو ګواښ

د معلولینو نړیواله ورځ ولې نمانځل کېږي؟؟؟

د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

ډسمبر دریمه - د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

Pagination