تاریخچه وزارت

تاریخچه

بعد از کودتای هفت ثور سال (۱۳۵۷) عده ای از کارکنان دولتی هم از منسوبین  نظامی، کارمندان و اجیران ملکی که در اثر جنگ‌ها کشته می شدند، حقوق آنان در آن زمان بدون در نظرداشت مدت خدمت از رتبه و درجه شان، از طریق ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه تادیه می گردید.

چون پروسه در اثر جنگ‌ها ادامه داشت در سال (۱۳۶۹ هـ ش) این اداره  از ریاست عمومی خزینه تقاعد مجزا و به حیث ریاست مستقل عمومی شهداء و معلولین تحت اثر صدارت عظمی آن زمان، به فعالیت آغاز نمود.

 متعاقباً در برج ثور (۱۳۷۱هـ ش)  با ثبت نام  شهداء و معلولین  به خاطر  ارج گذاری از دوران جهاد بر حق  مردم مسلمان و غیور  افغانستان، به سطح وزارت  منظور گردید که تمام  ورثه شهداء و افراد دارای معلولیت کشور را تحت  پوشش قرار می‌داد. این اداره  در سال (۱۳۷۵ هـ ش )  در زمان حکومت طالبان  به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مدغم گردید و در سطح معینیت آن وزارت به فعالیت خویش ادامه می داد. در سال (۱۳۸۱هـ ش) با روی کار آمدن دوره انتقالی مجدداً به وزارت ارتقا یافت و زیر نام «وزارت امور شهداء و معلولین» به فعالیت آغاز نمود. در سال (۱۳۸۵ هــــ ش ) وزارت امور شهداء و معلولین با وزارت کار و امور  اجتماعی مدغم و بنام وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین مسمی گردید و امور مربوط به ورثه شهداء و معلولین در چوکات معینیت شهداء و معلولین تحت قیمومیت وزارت کار، امور اجتماعی شهداء و معلولین تنظیم و مدیریت می گردید.

متعاقباً اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهداء به اساس فرمان شماره (۷۵) مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۷ از بدنه وزارت کار امور اجتماعی جدا گریده، به قشر رنجدیده کشور که جان و عضوی از اعضای بدن خویش را از دست داده اند، در پرتو قوانین نافذه کشور عرضه خدمات را آغاذ نمود.

اخیراً به اساس فرمان شماره (۱۳۲) مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری این اداره تحت نام (وزارت دولت در آمور شهدا و معلولین) ایجاد شد و تا فی الحال به فعالیت خویش ادامه میدهد.

برای فایل Pdf اینجا کلیک نماید