همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۴۰
Background image

آموزگار حرفه برق

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار حرفه برق

بست:

۵

وزارت / . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۲۸
Background image

عضو مسلکی ساخت اعضای مصنوعی و کمکی

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی ساخت اعضای مصنوعی و کمکی

بست:

۵

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۲۶
Background image

عضو مسلکی تدارکات ساختمانی

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

عضو مسلکی تدارکات ساختمانی

عنوان وظیفه:

۴

بست:

وز . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۲۲
Background image

داکتر اورتوپیدی

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

داکتر اورتوپیدی

عنوان شغل:

۴

بست:

وزارت امور شهدا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۲۰
Background image

انجنیر سافتویر و دیزاین سیستم

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

انجنیر سافتویر و دیزاین سیستم

بست:

۴

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۱۵
Background image

آموزگار حرفه ترمیم جنراتـور و موتـرسایـکل

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار حرفه ترمیم جنراتـور و موتـرسایـکل

بست:

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۱۱
Background image

آموزگارکمپیوتر

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگارکمپیوتر

بست:

۴

نو . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۷
Background image

آموزگار حرفه ترمیم یخچال و آیرکندیشن

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست:

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار حرفه ترمیم یخچال و آیرکندیشن

بست:

۵

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۲:۳۲
Background image

مشاور روان درمانی

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مشاور روان درمانی

بست:

۴

. . .

Pagination