عضو مسلکی تدارکات ساختمانی

nasrat_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۲۶
mmd

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

عضو مسلکی تدارکات ساختمانی

عنوان وظیفه:

۴

بست:

وزارت امور شهداء و معلولین

وزارت یا اداره:

آمریت تدارکات

بخش مربوطه:

کابل

موقعیت شغل:

۱

تعداد پست:

مدیر عمومی تدارکات

گزارشده به:

 ندارد

گزارش گیر از :

 

کد:

 

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه: طی مراحل پروسه های تدارکاتی امور ساختمانی اداره مطابق قانون، طرزالعمل و سایر اسناد تقنینی تدارکات.

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ترتیب و تنظیم پلان تدارکاتی امور ساختمانی به اساس نیازمندیهای و با در نظر داشت بودجه منظور شده طبق پلان اداره تدارکات ملی.
 2. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی جهت تسریع روند تدارکات.
 3. ترتیب و تنظیم اسناد داوطلبی (شرطنامه و مطالبه پیشنهاد) مطابق جدول مشخصات و نیازمندی ها، ترتیب اعلانات تدارکات، توزیع شرطنامه پروژه های تدارکاتی مربوطه و تسلیمی آفرها از داوطلبان واجد شرایط.
 4. مدیریت امور خریداری های پرچون امور ساختمانی مطابق قانون، طرزالعمل و سایر اسناد تدارکاتی نافذه.
 5. حصول اطمینان از عدم اشتراک شرکت های متخلف و محروم شده در پروسه های تدارکاتی.
 6. ترتیب و تنظیم دیتابیس اسناد تدارکاتی و (Filling System) پروژه های ساختمانی و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ها.
 7. ترتیب لست شرکت های واجد شرایط جهت استفاده در پروسه های تدارکاتی غیر رقابتی.
 8. ترتیب و صدور اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، نامه قبولی آفر، مکاتیب رد آفر و توضیحات.
 9. مدیریت و استرداد تضمین آفر مطابق احکام، قانون و طرزالعمل تدارکات؛
 10. ترتیب پیشنهادات تعیین هیئت خریداری، هیئت آفرگشایی، هیئت ارزیابی آفرها جهت ارائه به آمر اعطاء برای منظوری.
 11. اشتراک در ترکیب هیئت آفرگشائی، ارزیابی، معاینه و سایر هیئت های تدارکاتی عندالضرورت.
 12. تهیه معلومات برای هر نوع درخواست و یا تحقیقات طبق طرزالعمل های بررسی.
 13. ترتیب درخواست نرخ گیری طبق سند معیاری اداره تدارکات ملی جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت تدارکات، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده ،
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای مربوطه به مراجع ذیربط،
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی با مسئول ویبسایت وزارت، روزنامه ها و اداره تدارکات ملی غرض نشر بموقع اعلانات تدارکاتی پروژه ها و حصول اطمینان از نشر آنها،
 1. تأمین ارتباط سالم میان اداره و قراردادی ها و رسیدگی به شکایات شان.

 شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ( پالیسی عامه ، اداره عامه، اقتصاد، تدارکات،حقوق و علوم سیاسی، علوم دینی، شرعیات، علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی، مدیریت مالی وحسابی و مدیریت عمومی CIA.ACCA.CPA) و یا سایر رشته های مرتبط از مؤسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

 تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از مؤسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی..
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.