مقالات معلولیت

 

مقالات معلولیت

داونلود فایل

معلولیت، نباید سبب محرومیت گردد!

برای دانلود کلیک نمائید

معلولیت و عوامل آن

برای دانلود کلیک نمائید

معلولیت محدودیت نیست

برای دانلود کلیک نمائید

انواع معلولیت و پیامدهای آن

برای دانلود کلیک نمائید

معلولیت؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها

برای دانلود کلیک نمائید

تأثیرگزاری فقر بالای صحت روانی اشخاص دارای معلولیت

برای دانلود کلیک نمائید

کار و معلولیت برای دانلود کلیک نمائید
معلولیت ذهنی چی را گویند؟ برای دانلود کلیک نمائید
روز جهانی معلولین چرا برگزار میشود؟ برای دانلود کلیک نمائید

یک زن معلول توانمند در هرات ۹ جلد کتاب نوشته است

برای دانلود کلیک نمائید
بررسی معضل طرد اجتماعی معلولین در افغانستان برای دانلود کلیک نمائید