پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید الکترونیکی (ESRDP)

مقدمه!

پروژه انکشافی ریفورم سیستم الکترونیکی شهدا و معلولین از

پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید الکترونیکی شهدا و معلولین که از طریق بودجه انکشافی جمهوری اسلامی افغانستان تمویل میگردد جهت پیشبرد  سیستم جدید الکترونیکی که توسط وزارت امور شهدا و معلولین برای ایجاد سهولت های خدماتی برای ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت طرح و دیزاین گردیده است.

پروژه مذکور جهت ارایه خدمات مؤثر و ارزشمند از طریق ایجاد سیستم معیاری تکنالوژی معلوماتی و دیجیتل سازی تمام اسناد مربوط به ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت توسط سیستم الکترونیکی  برای تامین شفافیت در پروسه توزیع حقوق طرح گردیده است.

طرح و ترتیب پروژه مذکور بعد از انجام یک سلسه تحقیقات و مطالعات اقتصادی و تخنیکی صورت گرفت.

هدف از تطبیق پروژه مذکور ریشه کن ساختن فساد و از بین بردن اسناد های جعلی و معلوم نمودن افراد خیالی که از چندین سال بدینسو حقوق را به شکل غیر قانونی اخذ مینمایند، می باشد.

در این پروژه اولویت برای ایجاد سیستم واحد الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی داده شده است.

افراد که در پروژه مذکور در نظر گرفته شده است برای پشیبرد فعالیت های تخنیکی، ثبت و راجستریشن در سیستم الکترونیکی  و همچنان دیتا انتری در دیتابیس که برای ثبت و نگهداشت معلومات مراجعین دیزاین گردیده است استفاده خواهد گردید.

پس مـــنظر

دولت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه حمایوی مصونیت اجتماعی و برنامه های اداره ملی را از طریق وزارت امور شهدا و معلولین و ورثه شهدا ،تطبیق می نماید.مرحله اول این اصلاحات در برگیرنده سیستم جدید شهدا و معلولین عامه  بود که تطبیق موثر قوانین و مقرره های شهدا و معلولین را مهیا بسازد که در این قسمت پیشرفت ها و دستاورد های بدست آمده که تا الحال در وزارت  امور شهدا و معلولین در حال اجرا قرار دارد.

در قسمت تطبیق اصلاحات سیستم جدید شهدا و معلولین یک سلسله اقداماتی مهم صورت گرفته است که فایده شان قرار ذیل می باشد :

۱: حقوق سالانه به وقت و زمان اش حواله می گردد.

2.شفافیت تامین می شود و حق به حق دار می رسد.

3: تمام پروسه‌های قلمی از طریق سیستم  در وقت کم اجرا میشود.

4: تعدا پروسه‌های قلمی در سیستم کاهش یافته یعنی از 33 پروسه به 8 پروسه تبدیل شده است.

5: گزارش‌دهی خیلی دقیق و در مدت کم اجرا می شود.

6: به توزیع کارت از سیستم مراجعین میتواند که از هر ولایت کشور حقوق خود اخذ نماید.

7: ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت سالانه می توانند حقوق شان را بدون سرگردانی و مراجعه به وزارت و نمایندگی ها اخذ نمایند.

8: از امیتازات بعدی ( حج ، توزیع زمین ، تحصیل ، کوپون وعیره ) به شکل عادلانه مستحق میگردد.

دلایل موجه برای تطبیق پروژه :

پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید شهدا و معلولین برای ایجاد سهولت های وظیفوی برای کارمندان و عرضه خدمات بهتر برای مراجعین اداره (ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت )  ، شفافیت ، سرعت کار ، و همچنان در بخش ایجاد سیستم ستندرد تکنالوژی معلوماتی وامنیت داخلی شبکه تکنالوژی و دیتای سیستم الکترونیکی  طرح و دیزاین گردیده است.

جای شک نیست که ریفورم بدون ایجاد سیستم ستندرد تکنالوژی و تطبیق وسایل مدرن تکنالوژی امکان پذیر نیست ، فلهذا برای تحقق این امر ضرورت به ایجاد سیستم های مدرن و جدید تکنالوژی است تا سرعت و کیفیت در وظایف روزمره ، شفافیت و عرضه خدمات بهتر برای مراجعین یقینی گردد.

 مشکلات عمده :

سال ها است که مشکلات در بخش ارایه خدمات برای ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت و همچنان فساد عمده در بخش اسناد جعلی ، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت خیالی  وجود دارد که این اداره را با چالش بزرگ روبرو کرده است. قابل تذکر است که نبود کارکنان فنی و تخنیکی کافی  در ولایت، همچنان توزیع تذکره الکترونیکی در مرکز وولایات باعث ایجاد سکتگی در تطبیق موثر سیستم هذا میشود.

ازینرو رهبری  اداره در کوشش است تا سیستم را ایجاد کند که خدمات را به شکل شفاف و به موقع برای مراجعین این اداره ارایه نماید .