پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید الکترونیکی (ESRDP)

مقدمه!

پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید الیکترونیکی شهدا و معلولین که از طریق بودجه انکشافی جمهوری اسلامی افغانستان تمویل میگردد جهت پیشبرد  سیستم جدید الکترونیکی که توسط وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای ایجاد سهولت های خدماتی برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت طرح و دیزاین گردیده است.

پروژه مذکور جهت ارایه خدمات مؤثر و ارزشمند از طریق ایجاد سیستم معیاری تکنالوژی معلوماتی و دیجیتل سازی تمام اسناد مربوط به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت توسط سیستم الکترونیکی  برای تامین شفافیت در پروسه توزیع حقوق طرح گردیده است.

طرح و ترتیب پروژه مذکور بعد از انجام یک سلسه تحقیقات و مطالعات اقتصادی و تخنیکی صورت گرفت.

هدف از تطبیق پروژه مذکور ریشه کن ساختن فساد و از بین بردن اسناد های جعلی و معلوم نمودن افراد خیالی که از چندین سال بدینسو حقوق را به شکل غیر قانونی اخذ مینمایند بازیابی گردد.

در این پروژه اولویت برای ایجاد سیستم واحد الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی داده شده است.

افراد که در پروژه مذکور در نظر گرفته شده است برای پشیبرد فعالیت های تخنیکی، ثبت و راجستریشن در سیستم الکترونیکی  و همچنان دیتا انتری در دیتابیس که برای ثبت و نگهداشت معلومات مراجعین دیزاین گردیده است استفاده خواهد گردید.

پس مـــنظر

دولت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه حمایوی مصونیت اجتماعی و برنامه های اداره ملی را از طریق وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و ورثه شهدا ،تطبیق می نماید.مرحله اول این اصلاحات در برگیرنده سیستم جدید شهدا و معلولین عامه  بود که تطبیق موثر قوانین و مقرره های شهدا و معلولین را مهیا بسازد که در این قسمت پیشرفت ها و دستاورد های بدست آمده که تا الحال در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در حال اجرا قرار دارد.

در قسمت تطبیق اصلاحات سیستم جدید شهدا و معلولین یک سلسله اقداماتی مهم صورت گرفته است که فایده شان قرار ذیل می باشد :

۱: حقوق سالانه به وقت و زمان و حق به حقدار میرسه.

۲: تمام پروسهای قلمی از طریق سیستم  در وقت کم اجرا میشود.

۳: تعدا پروسهای قلمی در سیستم کاهش یافته یعنی از 33 پروسه به 8 پروسه تبدیل شده است.

۴: گزارشدهی خیلی دقیق و در کم وقت یک گزارش دقیق تهیه مینماید.

۵: به توزیع کارت از سیستم مراجعین میتواند که از هر ولایت کشور حقوق خود اخذ نماید.

۶: به سالهای بعدی برای اخذ حقوق سالانه بغیر از مراجعه به وزارت دولت حقوق خود اخذ گرفته میتواند.

۷: از امیتازات بعدی ( حج ، توزیع زمین ، تحصیل ، کوپون وعیره ) به شکل عادلانه مستحق میگردد.

 

کار کرد تیم تخنیکی و نتیجگیری در بخش سیستم سازی:

۱: برای نخستین بار تهداب سیستم جدید و ای تی در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین توسط تیم تخنیکی ایجاد گردید.

۲: سیستم در مرکز د حالت تطبیق است که به تعدا 2000 اسناد ورثه شهید و معلول ثبت گردید است و کارت برای شان توزیع گردیده است.

۳: بتعداد 50000 دیتا نظامی از سال 1380 به اینطرف پاکسازی و ش12 و م11 داخلی سیستم ثبت گردیده است.

۴: در 10 ولایات کشور کارمندان تراین و سیستم جدید توسع یافته و همچنان توسع سیستم به ولایات بعدی در جریان است.

۵: انترفیس برای ادارات نظامی دیزاین و فعلا تمام اسناد از وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله به شکل انلاین صورت میگیره.

۶: تکمیل نمودن بخشهای باقیمانده سیستم واحد که از ریاست محترم احصایه مرکزی تکمیل نگردیده بود.

۷: سیستم ها برای بخشهای ذیل ذیزاین و نصب شده.

۸: یک سیستم مکمل  برای منابع بشری که بخشهای (استخدام،سوانح،اموزش،مکافات مجازات، تحصیل،زبانها ....) در بر دارد دیزاین گردیده است.

۹: دیزاین سیستم برای ریاست دفتر به ثبت اسناد.

۱۰: دیزاین سیستم برای تخصیص  ورثه شهدا و معلولین مرکز و ولایات.

۱۱: دیزاین سیستم برای ریاست بهزستی بخش توزیع عرفها.

۱۲: دیزاین سیستم برای ریاست بهزستی بخش بورسیه داخلی و خارجی.

۱۳: دیزاین سیستم برای ریاست بهزستی به بخش حج و عمره.

۱۴: دیزاین دیتابیس به 33 برای ثبت م40 دیزاین و تقریبا 18 ولایات دیتای خود ثبت و تکمیل نموده است.

دلایل موجه برای تطبیق پروژه :

پروژه انکشافی ریفورم سیستم جدید شهدا و معلولین برای ایجاد سهولت های وظیفوی برای کارمندان وعرضه خدمات بهتر برای مراجعین اداره (ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت )  ، شفافیت ، سرعت کار ، و همچنان در بخش ایجاد سیستم ستندرد تکنالوژی معلوماتی وامنیت داخلی شبکه تکنالوژی و دیتای سیستم الکترونیکی  طرح و دیزاین گردیده است.

جای شک نیست که ریفورم بدون ایجاد سیستم ستندرد تکنالوژی و تطبیق وسایل مدرن تکنالوژی امکان پذیر نیست ، فلهذا برای تحقق این امر ضرورت به ایجاد سیستم های مدرن و جدید تکنالوژی است تا سرعت و کیفیت در وظایف روزمره ، شفافیت و عرضه خدمات بهتر برای مراجعین یقینی گردد.

 مشکلات عمده :

سال ها است که مشکلات در بخش ارایه خدمات برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت و همچنان فساد عمده در بخش اسناد جعلی ، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت خیالی  وجود دارد که این اداره را با چالش بزرگ روبرو کرده است. قابل تذکر است که نبود کارکنان فنی و تخنیکی کافی  در ولایت، همچنان توزیع تذکره الکترونیکی در مرکز وولایات باعث ایجاد سکتگی در تطبیق موثر سیستم هذا میشود.

ازینرو رهبری  اداره در کوشش است تا سیستم را ایجاد کند که خدمات را به شکل شفاف و به موقع برای مراجعین این اداره ارایه نماید .