پروژه آسان خدمت

طرح آسان خدمت که یک مرکز واحد برای عرضه خدمات عامه و بر اساس مودل آسان خدمت کشور دوست آذربایجان میباشد گرفته شده است. در تفاهمنامۀ که میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور دوست آذربایجان به امضاء رسید، تذکر داده شده است که دولت آذربایجان در تمامی عرصه ها همکاری تخنیکی خواهد نمود، که شامل دسترسی به نرم افزارها، اسناد پالیسی، استراتیجیکی و حقوقی، همکاری در مورد ساختار اداره و همچنان به دسترس گذاشتن مواد آموزشی و طرح تریننگها. همچنان توافق شده است که کشور آذربایجان در طول دوره توسعه در افغانستان، به کمک امکانات دست داشته خود سطح آموزش حرفه ای را افزایش دهد. ایجاد مرکز آسان خدمت ((One-Stop Shop، که یک نوآوری مؤثر در سیستم ارایه خدمات عامه برای شهروندان افغانستان است، خدمات عامه نهاد های مختلف دولتی و خدمات مربوطه سکتور خصوصی را در موقعیت مرکزی تحت یک سقف به شهروندان به شکل ساده و سریع ارایه میدارد.

 

دورنما، اهداف و مقاصد آسان خدمت

دورنمای آسان خدمت ایجاد دسترسی آسان برای شهروندان و متشبثین به خدمات عامه مؤثر و شفاف و جلب اعتماد مردم به حکومت است. آسان خدمت میخواهد:

  • ایجاد زمینه خدمات عامه هر چه بیشتر در مرکز واحد
  • ساده سازی پروسه های طولانی، مغلق و زمان گیر
  • تامین شفافیت و حساب دهی با کمک و همکاری کارمندان شایسته و آموزش یافته
  • بهبود ارائه خدمات برای سکتور خصوصی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران
  • زمینه سازی برای خدمات الکترونیکی و حکومتداری الکترونیکی

آسان خدمت برای شهروند و متشبثین چی میآورد

متقاضیانیکه از مرکز آسان خدمت برای اخذ خدمات عامه رجوع می نمایند می توانند پاسپورت، تذکره، نکاح خط و سند تولد، جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی و سایر خدمات عامه را با پرداخت هزینه های معینه در زیر یک چتر بدست بیاورند. سطح عرضۀ خدمات بطور مداوم نظارت و ارزیابی می گردد تا معیارها و استندرد های عرضه خدمات باکیفیت حفظ شود. یک مرکز تماس مشتریان برای ایجاد اطلاعات بموقع و در مورد خدمات ارائه شده در مراکز خدمات آسان خدمت ایجاد خواهد شد. تآمین رضایت متقاضی، اعتماد شهروند را بالای دولت افزوده، و از بین بردن خطوط سرخ برای متشبثین و شرکت های سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. پروسه های ساده سازی شده اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران را بالای نهاد های دولتی وسعت میبخشد و در اخیر فساد را کاهش داده و قابلیت دولت را برای جمع آوری عایدات بهبود میبخشد.