طرزالعمل های وزارت

طرزالعمل ها

دانلود فایل

طرزالعمل ریاست نظارت و ارزیابی برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل وزارت دولت در امور شهداو معلولین ۱۳۹۸


برای دانلود کلیک نمائید 

طزرالعمل معرفی معلولین ورثه شهدا و مفقودین

 برای دانلود کلیک نمائید

 طرزالعمل بورسیه ها

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل بورسیه ها555

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل بورسیه های خارجی

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل بورسیه های داخلی

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل روابط با مراجعین

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل مجازات ومکافات

برای دانلود کلیک نمائید

بانکی سازی طرزالعمل12

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل غرفه ها

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل آسایشگاه  نهایی

برای دانلود کلیک نمائید

طرزالعمل استخدام معلولین و معیوبین

برای دانلود کلیک نمائید