همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۵۱

کابل

Background image

آمر سوانح و ارزیابی

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت سوانح و ارزیابی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۶

کابل

Background image

کارشناس ارتقاء ظرفیت

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۹

کابل

Background image

کارشناس انکشاف اداره

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۴

کابل

Background image

آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۱:۱۶
Background image

آمر استخدام

وزارت دولت درامورشهداء ومعلولین / رئیس عمومی مالی و اداری / ریاست منابع بشری / آمریت استخدام

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۲۱

کابل

Background image

Disability Rehabilitation Expert

Disability Rehabilitation Expert State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۱۹

کابل

Background image

Provincial IT & Roll out Officer

Provincial IT & Roll out Officer State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۱۷

کابل

Background image

Data Entry Operator

Data Entry Operator State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۹ - ۱۰:۱۵

کابل

Background image

Provincial MIS & Rollout Officer

Provincial MIS & Rollout Officer State Ministry for Martyrs & Disabled Affairs

Pagination