قرارداد های تدارکاتی

شماره نام پروژه

قيمت 

به افغانی

نمبر تشخیصیه  نوع تدارکات روش تدارکات شعبه فرمایش دهنده نوع بودیجه

حالت قرارداد

نوع قرارداد دانلود قرارداد
1

قرارداد 

قرطاسیه باب

2286109 MMD/98/G06/NCB اجناس باز داخلی اداری و خدمات عادی عقد شده

بالمقطع

دانلود قرارداد
2 قرارداد تیل پطرول و دیزل 1505000 MMD/98/G05/NCB اجناس باز داخلی اداری و خدمات عادی

عقد شده

بالمقطع

دانلود قرارداد
3 قرارداد  انترنیت 3885087 MMD/98/G02/NCS2SSS خدمات منبع واحد با شرکت افغان تلیکام ریاست تکنالوژی معلوماتی عادی عقد شده بالمقطع دانلود قرارداد
4 قرارداد تحکیمات امنیتی  9747240.3 MMD/98/W01/SSS اجناس منبع واحد ریاست اداری عادی عقد شده بالمقطع دانلود قرارداد
5 قرارداد تکنالوژی معلوماتی 18559072 MMD/98/G02/NCB اجناس باز داخلی تکنالوژی معلوماتی انکشافی عقد شده بالمقطع دانلود قرارداد
6 قرارداد کال سنتر 9345975 MMD/98/G04/NCB خدمات باز داخلی ریاست اداری اداره محترم اترا عقد شده بالمقطع دانلود قرارداد
7 قرارداد تماس لینک E1 78000 MMD/98/G07/NCB خدمات باز داخلی ریاست تکنالوژی معلوماتی عادی عقد شده بالمقطع دانلود قرارداد