گزارشات مختصر

 

گزارشات

 دانلود فایل

یک سال وزارت دولت در امور شهداء و معلولین چگونه سپری شد؟

برای دانلود کلیک نمائید.

گزارش اجراآت کاری وزارت امور شهدا و معلولین

برای دانلود کلیک نمائید.

گزارش مختصر کمیته های تدقیق و بررسی شهدا و معلولین

برای دانلود کلیک نمائید.

  گزارش دستاوردها و فعالیت های ربع اول سال مالی ۱۴۰۰  

برای دانلود کلیک نمائید.