لنډ راپورونه

 

راپورونه

 فایل ډاونلوډ

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت یو کال څنګه تېر شو؟  ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ
د شهيدانو او معلولينو چارو وزارت کې کاري اجراآت  ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ
د شهيدانو ورثې او معلولينو اسنادو د سمونې او ارزونې کميټو لنډ راپور  ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ
د روان ۱۴۰۰ مالي کال د لومړۍ ربعې د فعاليتونو او لاسته راوړنو راپور   ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ