د وزارت کړنلارې

کړنلارې

د فایل ډاونلوډ

د پلټنې او ارزونې ریاست کړنلار ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ۱۳۹۸ کړنلار


 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د ورکو شوو شهیدانو او معلولینو پیژندنې کړنلار 

 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ 

د بورسونو کړنلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د بورسونو کړنلار 555

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د خارجي بورسونو کړنلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د داخلي بورسونو طرزالعمل

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د مراجعینو سره د اړیکو کړنلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د مجازاتو او مکافاتو کړنلار 

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د بانکدارۍ کړنلار12

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د غرفو کړنلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

طرزالعمل آسایشگاه  نهایی

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د معلولینو او معیوبینو د استخدام کړنلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ