همکاره موسسې

شمېره موسسې   د فایل ډاونلوډ 
1 د ADVS موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

2  د ANSPO موسسه   

 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

3  د AOAD موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

4  د ARR JAPAN موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

5  د DAO موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

6  د EMPOR موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

7  د FRDO موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

8 د رهیبات موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

9   د سویدن کمیته موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

10  د ALSO موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

11 د ابرار موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

12 د هندیکپ انتر نشنل موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

13  د CCD موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

14 د میري ستوپس موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

15  د HELPING ORPHANS موسسه

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

16  د KOO موسسه 

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ