د معلولیت اړوند مقالې

مقالې د فایل ډاونلوډ
 معلولیت باید د محرومیت لامل نشي! د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
معلولیت او د هغې لاملونه د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
معلولیت محدودیت ندی د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
د معلولیت ډولونه او د هغوی پايلې د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
معلولیت فرصتونه ، ننګونې او چلند د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
د معلولیت لرونکو وګړو رواني روغتیا باندې د غربت اغیزه د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
 کار او معلولیت د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
ذهني معلولیت څه ته ویل کیږي؟ د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
د معلولیت نړیواله ورځ ولې لمانځل کیږي؟ د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ
په هرات کې یوه معلولیت لرونکې میرمن 9 ټوکه کتابونه لیکلي دي د ډاونلوډ لپاره کلیک وکړئ