د وزارت کړندلارې

کړندلارې

د فایل ډاونلوډ

د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ۱۳۹۸ کړندلار


 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د ورکو شوو شهیدانو او معلولینو پیژندنې کړندلار 

 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ 

د بورسونو کړندلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د بورسونو کړندلار 555

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د خارجي بورسونو کړندلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د داخلي بورسونو طرزالعمل

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د مراجعینو سره د اړیکو کړندلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د مجازاتو او مکافاتو کړندلار 

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د بانکدارۍ کړندلار12

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د غرفو کړندلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

طرزالعمل آسایشگاه  نهایی

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د معلولینو او معیوبینو د استخدام کړندلار

ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ