خپرونې

د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

ډسمبر دریمه - د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

ډسمبر دریمه - د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

معلولیت لرونکو نړیواله ورځ

ډسمبر درېمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ

کنفرانس

میاشتینۍ

میاشتينۍ

د شهیدانو او معلولینو د ارمان میاشتنۍ

میاشتينۍ

د خپلواکئ ورځ

د زمری اوومه د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام

د بیرغ ملی ورځ

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د واحدې دریڅي له لارې د نويو خدمتونو پيل رسماً پرانیست

Pagination