لنډ راپورونه

 

راپورونه

 فایل ډاونلوډ

د شهیدانو او معلولینو د تحقیق د کمیټو لنډ راپور

 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت یو کال څنګه تېر شو؟

 ډاونلوډ لپاره کلیک وکړۍ