قیسقه گزارش

 

 گزارش

 پاکت نینگ  دانلودی 

شهدا و ناگرانلر نینگ وزارتی بیر ییل مابینده قندی اوتی ؟

 دانلود اوچون قول اورینگ

گزارش اجراآت کاری وزارت امور شهدا و معلولین

دانلود اوچون قول اورینگ

شهدا و ناگرانلر نینک تدقیق و برسی قیش کمیته سی دن قیسقه گزاریش

دانلود اوچون قول اورینگ