د افغانستان قوانین

شماره قوانین
۱ قانون مطبوعات د مطبوعاتو قانون
۲ اساسي قانون
۳ د شهیدانو او معلولینو د حقوقو او امتیازاتو قانون
۴ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون
۵ د کار قانون
۶ د ملکي خدماتو د کار کوونکو قانون
۷  د اداري فساد سره مبارزې قانون
۸ قانون دسترسی به اطلاعات
۹ د اداري فساد او جرایمو د خبر ورکوونکو د ملاتړ قانون
۱۰  د لوړو زده کړو د ملکي موسساتو نوی قانون
۱۱ د چاپېریال ساتنې قانون
۱۲  د مخدره موادو د مبارزې سره د اصلاح قانون
۱۳ د افغانستان احصایې قانون
۱۴ د افغانستان دپیسو او بانکدارۍ قانون
۱۵ دافغانستان د تیلو ملی موسسې قانون  
۱۶ د ازدواج قانون
۱۷ د پست قانون
۱۸ د پوهنتونونو قانون
۱۹ د تصدیو قانون
۲۰ د ګمرکونو قانون
۲۱ د استهلاکي موادو او د جواز سیرو مالیې قانون
۲۲ د هوایی میدانونو د محصولاتو ګټې اخیستنې قانون
۲۳ د معارف قانون
۲۴ د بیمې قانون
۲۵ د پولیسو تادیب قانون
۲۶ د داخلې او بهرني خصوصي سرمایه ګذارۍ قانون
۲۷ د سیاحت قانون
۲۸ کوپراتیف قانون
۲۹  د تدارکاتو قانون