خپرونې

مرکه له محترم عبدالغیاث شرف عبدالرحیم زی سره

اوونیزه مجله

مرکه له محترمې صفیه انوري سره

مرکه له محترم نیکمل سره

مصاحبه

مصاحبه ویژه با محترم مجتبی خالقیار آمر پاراالمپیک

بنفشه یعقوبي

دتايٌيدي فارم

د معلولیت لرونکو وګړو په سیاسي ډګر کې ونډه

معلوليت نبايد سبب محروميت گردد

معلولینو سره توپیري چلند مناسب نه دی

توانمند سازی معلولین

د پروانه سما بیوګرافی

د اړیکو ستراتیژي او د عمل پلان

تعریف معلولیت از دیدگاه های مختلف

د وزارت اونیزه (۱۳مه ګنه)

Pagination