خپرونې

اوونیزه مجله

مرکه له محترمې صفیه انوري سره

مرکه له محترم نیکمل سره

مصاحبه

مصاحبه ویژه با محترم مجتبی خالقیار آمر پاراالمپیک

بنفشه یعقوبي

دتايٌيدي فارم

د معلولیت لرونکو وګړو په سیاسي ډګر کې ونډه

معلوليت نبايد سبب محروميت گردد

معلولینو سره توپیري چلند مناسب نه دی

توانمند سازی معلولین

د پروانه سما بیوګرافی

د اړیکو ستراتیژي او د عمل پلان

تعریف معلولیت از دیدگاه های مختلف

د وزارت اونیزه (۱۳مه ګنه)

Pagination