گالری رسانه

له کابل نیوز سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ځانګړې مرکه

د شهیدانو کورنیو د حقوق د ثبت مرحلې

معلولیت نيمګړتيا نه؛ بلکه پياوړتيا دی

ملت ته د دولت حساب ورکول

د شهیدانو درنې ورثې لپاره د تحصیلي بورسونو خبرتیا

ملت ته د دولت حساب ورکول

ملت ته د دولت حساب ورکول

ملت ته د دولت حساب ورکول

ملت ته دولت حساب ورکول

ملت ته د دولت حساب ورکول

ملت ته د دولت حساب ورکول

د شهيدانو ورثې او معلولیت لرونکو وګړو د پاموړ

ملت ته د دولت حساب ورکول​

ملت ته د دولت حساب ورکول​

له شمشاد تلویزون سره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي ځانګړې مرکه

د ډیجیټل سازۍ په اړه شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ځانګړي مرکه

Pagination