کارموندنه

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۴۷

kabul

Background image

د معلولینو د ګروپ پلټونکې

عنوان وظیفه       :  مفتش گروپ معلولین

وزارت و یا اداره   : وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت              : کابل

بخش                  : آمریت تفتش داخلی

بست                . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۴۶

kabul

Background image

د شهیدانو د ګروپ پلټونکی

عنوان وظیفه       :  مفتش گروپ شهدا

وزارت و یا اداره   : وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت              : کابل

بخش                  : آمریت تفتش داخلی

بست                  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۳۹

kabul

Background image

د ولایتي ګروپونو پلټونکی

عنوان وظیفه       :  مفتیش گروپ ولایات

وزارت و یا اداره   : وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت              : کابل

بخش                  : آمریت تفتش داخلی

بست                . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۳۸

kabul

Background image

د داخلي پلټونکو آمریت

عنوان وظیفه       :  آمر تفتیش داخلی

وزارت و یا اداره   :   وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت              : کابل

بخش                  : آمریت تفتیش داخلی

بست               . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۳۳

kabul

Background image

د بهرنيو اړیکو عمومی مدیریت

عنوان وظیفه     : مدیر عمومی ارتباط خارجه

وزارت و یا اداره:  وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت           : کابل

بخش              :  آمریت پلان و پالیسی

بست              : . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۳۲

kabul

Background image

د (MIS)  عمومی مدیریت

عنوان وظیفه     : مدیر عمومی MIS)  (

وزارت و یا اداره: وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت           : کابل                                 

بخش              : آمریت پلان و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۵:۳۰

kabul

Background image

د پروژو عمومي مدیریت

عنوان وظیفه     : مدیر عمومی پروژه ها

وزارت و یا اداره: وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

موقعیت           : کابل        

بخش              :  آمریت پلان و پالیسی

بست              . . .

Pagination