کاري پروسیجرونه

میکانیزم ډاونلوډ
 د وزارت له چارواکو سره د ليدنو ميکانيزم رامنځته کول     د ډاونلوډ لپاره کلیک کړۍ
    د مراجعينو غوښتنو او ستونزو ته د رسيدنې ميکانيزم     د ډاونلوډ لپاره کلیک کړۍ  
د پلټنې او ارزونې میکانیزم        د ډاونلوډ لپاره کلیک کړۍ