پروسیجر های کاری

میکانیزم داونلود
 ایجاد میکانیزم جهت ملاقات مراجعین با مسولین وزارت داونلود فایل
  میکانیزم جهت رسیدگی به عرایض و شکایات مراجعین داونلود فایل 
میکانیزم نظارت و ارزیابی داونلود فایل