پیام تسلیت

پیام تسلیت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در پیوند به شهادت ضیاودان سخنگوی تصدی ملی محافظت عامه و همکاران شان !mmd

با تاسف و تاثر فراوان ، صبح امروز موتر حامل ضیا ودان سخنگوی تصدی ملی محافظت عامه و دو تن همکاران شان مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسیده است.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای ضیا ودان و همکاران شان بهشت برین و برای بازماندگان صبر جزیل استدعا می دارد.

بدون تردید، ضیا ودان یکی از جوانان فعال و متعهد بود و نبودن ایشان ضایعه است. مدتی ایشان همکار وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در مرکز تماس این وزارت بود که فعالیت های و خدمات ایشان ماندگار بوده و همواره به آن ارج گذاشته خواهد شد.