مرکز تماس

مرکز تماس وزارت امور شهدا و معلولین

معرفی مختصر

مرکز تماس (کال‌سنتر) وزارت امور شهدا و معلولین در سال ۱۳۹۸ خورشیدی به همکاری اداره‌ی اترا ساخته شده و در سال ۱۳۹۹، رسماً افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد. این مرکز تماس، زمینه‌ی لازم را برای پاسخگویی و ارایه معلومات به شهروندان و مخصوصا ورثه‌ی شهدا و اشخاص دارای معلولیت فراهم کرده و همه روز در باره‌ی پرداخت حقوق، نحوه‌ی پرداخت و ارایه خدمات بخش‌های مرکزی و ولایتی این وزارت به تماس گیرندگان معلومات می‌دهد.

خدمات این مرکز به سه زبان ( پشتو، دری و اوزبیکی) ارایه می‌شود که همه روزه شکایات، خواست‌ها، نظریات، پیشنهادات و معلومات از طرف ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت دریافت شده و به‌گونه‌ی مشخص دسته بندی می شوند. بعد از دسته بندی شکایات، نظریات، مشکلات و خواسته‌های آنها به بخش‌های مربوطه جهت رسیدگی ارجاع داده می شود و هر بخش مکلف است که در زمینه رسیدگی می نمایند.

اهداف

ارایه خدمات از طریق کال‌سنتر، اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

  1. تامین ارتباطات سالم و دوامدار میان وزارت و ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت و سایر شهروندان؛
  2. ارایه معلومات به تماس گیرندگان در مورد خدمات، دستاوردها و فعالیت های وزارت در مرکز و ولایات؛
  3. جمع آوری، دسته بندی و ارجاع دهی مشکلات، شکایات، نظریات و خواسته های ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت؛
  4. حل مشکلات ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت در مرکز و ولایات؛
  5. رسیدگی و پیگیری به شکایات و خواست‌های ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت در مرکز و ولایات؛
  6. جلوگیری از سرگردانی، پر کردن خلاهای معلوماتی و کاهش هزینه‌های رفت و برگشت ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت؛
  7. تامین و افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد؛ و
  8. ترغیب و تشویق ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت جهت سهم‌گیری در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد.