اعلان داوطلبی تهیه و تدارک (۲) قلم تیل دیزل و پطرول

sadiq_admin
gf

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{ وزارت امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ تهیه وتدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت مرکز وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 1400 دارنده شماره داوطلبی (MMD/1400 /G-3130)  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک (حافظه) از آمریت تدارکات و یا از سایت اداره محترم تدارکات ملی  www.npa.gov.af به شکل رایگان بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نــشر اعلان الی      تاریخ ۲۲ -۴-۱۴۰۰ به آمریت تدارکات، منزل دوم وزارت امور شهدا و معلولین واقع ناحیه دهم قلعه خیاط ارائه نمایند. و آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قــبول اداره نمی باشد. تضـمین آفـــر بصورت تضمین بانـکی به مبلغ 142,500 یکصدو چهل و دو هزار و پنجصد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز (  سه شنبه  )  مورخ   ۲۲-۴-۱۴۰۰ ساعت ۰۰-۰۲ بعد از ظهر در آمریت تدارکات این وزارت تدویر میگردد.}

بدینوسیله تقاضا به عمل می آید تا بعد از نشر اعلان مراتب فوق کتنگ آنرا جهت اجراآت بعدی ارسال خواهند نمود.

کاپی مکتوب: 

لینک مکتوب اعلان داوطلبی تهیه و تدارک (۲) قلم تیل دیزل و پطرول 

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۱۳:۵۹ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک 17 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

ریاست انستیتوت تحقیقاتی معلولین بابت سال مالی 1400

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۱:۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک (۲) قلم تیل دیزل و پطرول

وزارت امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۱:۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک (۲) قلم تیل دیزل و پطرول

{ وزارت امور شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ تهیه وتدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت مرکز وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 14 . . .

Back to tenders