اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه وزارت امور شهدا و معلولین در پیوند به شهادت رییس کمیته رهبری جمعیت اصلاح افغانستان !

mmd

با تاسف و تاثر فراوان، صبح امروز بالای موتر حامل دوکتور محمد عاطف رییس کمیته رهبری جمعیت اصلاح افغانستان حمله صورت گرفته و وی را به شهادت رسانیده است.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شهادت آقای عاطف را یک ضایعه دانسته و از بارگاه الهی برای محمد عاطف فردوس برین و برای بازماندگان صبر جزیل استدعا می دارد.
بدون شک، آقای عاطف یکی از علما جید و یک شخصیت مذهبی بود و همواره مردم را به وحدت، اعتدال و صلح فرا می خواند.