د ولایتي امریتونو اړیکو شمېرې

شمېره ولایت د ولایتي امرینو نوم دنده اړیکو شمېره موقف

بريښنا لیک

1 بلخ نجیب الله کوهستانی آمر امور شهدا ومعلولین 0791769004 سرپرست balkh.md@gmail.com
2 کاپیسا   مودودی دلاوری سید محمد سیار //

0771010473

 

 0791559115 0797013510

رسمی saidmahmoodsaiyar@gmail.com
3 فراه حبیب الله صمدزی //

0797317932

0799606598

0700468546

 

سرپرست vahidkaremi017@gmail.com eng.samadziy2008@yahoo.com
4 بامیان محمد باقرحیدری //            

   0766510050

     رسمی szahirsaadat@gmail.com mbhaidari89@gmail.com
5 پکتیا

 عبدالغفور جبار خیل  

 

بختیار ولی    
//
 
0774365694                   0779531811              
   سرپرست bakhtyar.zazai2017@gmail.com
6 سمنگان احمد جواد عمری     //

0779679299

0787929360

     رسمی Ajawad_omari@yahoo.com
7 خوست
سید محمد خان  
//   0799842525            رسمی idmohammad   .nikzad2019@gmail.com
8 غور گل احمد رستمی //            0773340067      رسمی grustami21@gmail.com 
9 ننگرهار  محمد طیب
//
   مسلیم شینواری مالی 

    0775554448       

     رسمی

alimuhammadkakar@yahoo.com

Muslimshinwari404@gmail.com

10 لغمان
بشیر احمد   
//     0700269259            رسمی bashirah_2u@yahoo.com
11 پنجشیر
ستار خان  
//

0706735069

0747320966

 ۰۷۴۴۴۳۸۶۴۳         
 

مدیر مالی واداری   

 رسمی   

m.satarwafa@gmail.com

m.deenranjbar@gmail.com

12 تخار

بسم الله

میر عبدالنصیر ناصری
 
//

شیوه 0700757579  

       0766234975    

0744785785        
 سرپرستی          abdulnasernaseri49@gmail.com
13 دایکندی

 بخت محمد حیدری

نورالدین    عقیق     
 
//

       0773629974     

    0744130218      

 سرپرست

آمر رسمی           
    Haidari.Daikundi@gmail.com
14 بغلان
عبدالصبور   
//        0700725020              رسمی    abdulsaboor.saberyar@gmail.com
15 کندهار
 عصمت الله   
// 0700345534 0711111599 Rahis 0793003540        سرپرست     Esmat.pashayee1991@gmail.com
16 پروان
محمد ظهور هاشمی   
// 0700695885 0788775753       رسمی 

       

        Sidzahorhashami9@gmail.com

         frozanziaie234@gmail.com

                                   A

17 جوزجان
فتاح خان  
// 0799102845 0781868006 0745584586      رسمی Abdulftahqath@gmail.com
18 زابل
 محمد اشرف   
// 0700361100      رسمی zabul.ashraf@gmail.com
19 میدان وردک
 وحیدالله افضلی 
       فضل الرحیم   فضلی
 
// 0771912891  0744737714  

سرپرست

       آکر رسمی
Fazalrahemfazli@gmail.com
20 کنرها
حاجی محمد اکبر  
//
 0777340235    
   0787603233    
رسمی safiullahmamoond344@gmail.com
21 هرات
  عزیز احمد   
// 0796403070 0799536083 رسمی Azizahmad popal421@yahoo Admhrt220@gmail .com
22 فاریاب
ذبیح الله سادات  
//       0799301090       غیر ریفورمی zabi.sadat115@gamil.com
23 کندز

امان الله

محمد رحیم کاکر جدید مدیر بهزیستی سرپرست     
//

۰۷۹۴۵۰۲۵۴۱ 0799570465

سرپرست جدید

0744646208        
رسمی

m.rahim570465@gamil. com

24 سرپل
 محمد حنیف وفا  
// 0785038800 0799338844 رسمی sare.pol786@gmail.com  s.a.sancharaki@gmail.com
25 نیمروز

مسعود نهتانی

  قمرالدین ارین         
//

وتسپ 0795836477      

      0791769004    

           0795600057

 

 
سرپرست     
 رسمی آمر    
qamaredinearian@gmail .com
26 پکتیکا     محمد حنیف حیا دوست //        0772799242 رسمی hanifhayadost555@gmail.com
27 لوگر صدیق الله احمد زی //

  0798419151

0775368844

مدیر مالی

0705328255        
رسمی sidequllah.ahmadzai@yahoo.com
28 بدخشان
سید مصطفی         
 
 شمسیه مدیر تطبیق حسابات           
//

0789073100

0794721814

  0728907518          
 به حکم والی صاحب      رسمی     
mustafa_ahmadi10@yahoo.com
29 ارزگان           عبدالخالق  //
۰۷۴۹۰۹۵۱۹۹جدید      
   0704426572         
رسمی sefatullahurozgan@yahoo.com
30 بادغیس            بسم الله    //

           0791983892 

رسمی Mahjur22@gmail.com
31 غزنی        دوست محمد  //

          0789585771 

رسمی dostnasrat@gmail.com
32 نورستان       محمد عارف  //             0707272672 رسمی ghazni_dolsamd@yahoo.com
33 هلمند       محمد ادریس  //
 0747188899 

0708991415

 وتسپ

0704562682 فعال

           
سرپرست Edress.afghan@outlook.com