ریاست های مرکزی

عبدالله ثابت "

mmd

 عبدالله ثابت:

عبدالله ثابت فرزند عزیزالله ثابت در سال 1361 هـ ش در یک خانواده متدین و روشنفکر در کابل دیده به جهان کشود و در سال 1368 شامل مکتب میرزا عبدالقادر بیدل واقع حصه سوم خیرخانه گرد در اثر جنگ های داخلی در سال 1371 کابل را به قصد ولایت تخار همراه با فامیل ترک گفتند و از نعمت تعلیم حدود دو سال بی بهره ماند و دوباره درس ال 1374 شامل لیسه عالی ینگی قلعه ولایت تخار گردید و در سال 1381 از لیسه علی ینگی قلعه ببدرجع اول فارغ گردید بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1382 شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل گردید و از رشته منجمنت و اداره تشبثات پوهنتون کابل در سال 1385 بدرجه لسانس فارغ گردیده و به تاریخ 1385/12/15 بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی بحیث مدیر حوالجات ریاست مالی و حسابی معاونیت امورمالی و اداری ریاست دارالانشای ولسی جرگه استخدام چهار سال انجام وظیفه نموده که از کارکردها و دستاوردهای خویش چندین مرتبه مورد تقدیر قرار گرفته است و بعداٌ در سال  1390 بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحیث آمر خدمات وزارت کار ، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین تعین بست از تاریخ 8/4/1390 الی 2/10/1397 طور موفقانه انجام خدمت نموده است که کارهای عالی و دستاوردهای شان چندین مرتبه مورد تقدیر رهبری وزارت کار و اموراجتماعی قرار گرفته است . برعلاوه کارکرد شان از سوی کمیسیون های ولسی جرگه و مقام ریاست محترم ولسی جرگه نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.

نظر به تجربه و تحصیل در سال (1397) به اساس پیشنهاد وزارت دولت در امورشهدا ومعلولین و حکم شماره 2124     مورخ    2/   10 /  1397 مقام عالی ریاست جمهوری الی اکنون طور موافقانه انجام خدمت می نماید شایان ذکر است نظر به شوق و علاقه مندی درکارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین المللی در سال 1395 از پوهنتون خاتم النبین کابل اخذ نموده در جریان دوره کاری خویش سیمنارها و کورس های کوتاه مدت را در داخل کشور در بخش های مختلف به پایه اکمال رسانیده .

برعلاوه آن دو مرتبه طی سفر رسمی به کشورهند کورس های کوتاه مدت مدیریت و رهبری را به پایه امکال رسانیده و همچنان یک مرتبه به کشور کوریای جنوبی طی سفر رسمی سیمنار آموزش های فنی و حرفوی را نیز سپری نمود است به زبان های دری و پشتو تسلط کامل داشته و به زبان های ازبکی ، اردو و انگلیسی نیز بلدیت دارد .