مرکزی ریاست لر

 • پلان و هماهنگ قیلیش ریاستی
 • نظارت و تیکشیریش ریاستی
 • ایچکی تفتیش ریاستی
 • خلق منابع ریاستی
 • مالیه و حسابی ریاستی
 • مالی و  اداری ریاستی
 • اداری و خدمات  ریاستی
 • اقتصادی حمایه قیلیش ریاستی
 • باش دیوان ریاستی
 • خدمات اجتماعی ریاستی
 • اطلاعات و عامه ارتباط ریاستی
 • اوریش نینگ قربالیک‌لرگه یشیتیش و تثبیت قیلیش ریاستی