تماس به سخنگوی

 

ضیاءالحق فضلي

وظیفه: سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین

تماس: ۰۷۸۶۰۹۸۸۳۸

  ziaulhaq.fazli@gmail.com:ایمیل

mmd Zia Ul Haq Fazli


روح الله فرهمند

وظیفه: آمر اطلاعات و ارتباط عامه

تماس: ۰۷۴۸۳۴۳۴۴۵                                                       

ایمیل: r.farahmand2030@gmail.com

mmdRohullah Farahmand