تفاهم نامه ها

شماره

تفاهم نامه ها

دانلود فایل

1

اتاق های تجارت و سرمایه گذاری

  برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید

2

اداره احصائیه و معلومات

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

3

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

4

اداره ملی امتحانات

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

5

اداره ملی حفظ محیط زیست

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

6

اداره ملی ستندرد

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

7

امور زنان

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

8

جمیعت هلال احمر افغانی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

9

رادیو و تلویزیون ملی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

10

ریاست عمومی تربیت بدنی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

11

ریاست مستقل ارگانهای محلی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

12

شاروالی کابل

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

13

عزیزی بانک

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

14

کمیته ملی المپیک

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

15

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

16

کمیسیون مستقل انتخابات

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

17

کمیسیون مستقل حقوق بشر

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

18

وزارت اطلاعات و فرهنگ

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

19

وزارت اقتصاد

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

20

وزارت امور خارجه

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

21

وزارت اطلاعات و فرهنگ

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

22

وزارت اقتصاد

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

23

وزارت تجارت و صنایع

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

24

وزارت تحصیلات عالی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

25

وزارت ترانسپورت

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

26

وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

27

وزارت زراعت و آبیاری

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

28

وزارت سرحدات اقوام و قبایل

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

29

وزارت شهر سازی و اراضی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

30

وزارت صحت عامه

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

31

وزارت عدلیه

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

32

وزارت عودت و مهاجرین

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

33

وزارت کار و امور اجتماعی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

34

وزارت مالیه

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

35

وزارت مخابرات و تکنالوژی

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

36

وزارت معادن و پطرولیم

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

37

وزارت معارف

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

38

تفاهم نامه بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید.

39

تفاهم نامه موسسه کمک برای یتیمان

برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید

40 تفاهم نامه پوهنتون هیواد برای دانلود کلیک نما‌‌ٰئید