ورکشاپونه

ورکشاپ نهایی در رابطه به بازنگری استراتیژی ملی معلولیت آغاز گردید

mmd

 

 

ورکشاپ نهایی در رابطه به بازنگری استراتیژی ملی معلولیت آغاز گردید

ورکشاپ نهایی بازنگری استراتیژی ملی معلولیت، از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و نهادهای همکار شروع شد و برای چهار روز دوام می‌یابد.

در این ورکشاپ بر علاوه هئیت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، عمراخان منیب مشاور رئیس جمهور در امور معلولین، بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، محمد وکیل جمشیدی رئیس دفتر ماین پاکی ملل متحد، محمد شفیق یوسفی رئیس انسجام ریاست ماین پاکی، نمایندگان وزارت های مختلف سکتوری، افراد دارای معلولیت، نمایندگان نهادهای جامعه معلولیت و مسوولان ادارات ملی و بین المللی غیر دولتی اشتراک داشتند.

ورکشاپ متذکره با سخنان لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین آغاز شد. آقای آریوبی ابراز خرسندی نمودند که به هدف بهتر شدن زندگی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت های بیشتر، یک گام مثمر و ارزنده دیگری برداشته می‌‌شود. وی اضافه نمود: این استراتیژی متضمن و تاثیر گزار در بخش های تحصیلات، صحت، اشتغال‌زایی، فراهم نمودن امکانات فزیکی، اشتراک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آگاهی عامه بوده که در سایر عرصه های نیز  فرصت ها و امکانات را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد.

آقای آریوبی خاطر نشان نمود که، وزارت در طول دو سال اخیر به اساس پلان های ارزنده و پالیسی موفق خود، کارهای مهم و بنیادی را انجام داده است که این خود تغییرات امید وار کننده و رضایت بخش را در زندگی افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد.

آقای آریوبی گفت: اینکه معلولیت یک پدیده وسیع اجتماعی بوده و فایق آمدن به آن یک کار دشوار از سوی یک اداره می‌باشد، مهم بر آنست تا به عنوان یک مسئله ملی، همه نهادهای ملی و بین‌المللی در راستای ارایه خدمات و با ساختار پلان های تاثیر گزار و تطبیق آن، همکار و همآهنگی همه جانبه داشته باشند.

آقای آریوبی ساخت و نهایی سازی استراتیژی مذکور را یک ابتکار و گام موثر در عرصه معلولیت عنوان نموده گفتند: در قسمت تطبیق و عملی سازی آن نیز همه سازمان های دولتی و غیر دولتی و نهاد سهیم باشند.

در ادامه محترم حبیب خان ځاځي مشاور تخنیکی وزارت، به اشتراک کنندگان در مورد استراتیژی متذکره معلومات همه جانبه ای را در قالب پرزنتیشن ارایه نمودند.

سایر اشتراک کنندگان ورکشاپ نیز در رابطه به موثریت و مثمریت استراتیژی صحبت داشتند و تاکید روی آنان نمودند؛ تا جهت تطبیق هرچه عاجل آن اقدامات عملی صورت گیرد.

هدف اصلی این ورکشاپ چهار روزه، اخذ مشوره، ارایه نظریات و پیشنهادات افراد دارای معلولیت و نهاد های مربوطه در رابطه به استراتیژی ملی معلولیت، بررسی استراتیژی بر بنیاد برنامه های ملی و سکتوری انتخاب خط مش هدفمندانه بر اساس واقعیت ها، ارزیابی از اقدامات پیشنهادی در استراتیژی و تطابق سازی بخش های ترجمه شده استراتیژی مذکور می‌باشد که با تکمیل شدن آن، استراتیژی نهایی شده و کار تطبیق و عملی نمودن آن آغاز می‌گردد.

این استراتیژی برای 10 سال آینده از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با همآهنگی موسسه همآهنگ کننده ماین پاکی و با همکاری موسسه بین‌المللی بخش ماین پاکی  ترتیب می‌گردد. 


فعالیت روز دوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

sc

 

فعالیت روز دوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

روز دوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت، متمرکز بر کارهای گروپی بود. نمایندگان معلولین در این ورکشاپ به پنج گروپ کاری تقسیم شده بودند؛ تا در قسمت انکشاف و همه جانبه ساختن استراتیژی متذکره، نظریات و پیشنهادات شان را به گونه گروهی مطرح و پیشکش بدارند.

محتوای عمومی این کار گروپی را موضوعات همچون فرصت های اجتماعی، ورزشی، دسترسی به حقوق مشارکت سیاسی، دسترسی به اقدامات بشر دوستان و مبارزه با حوادث طبیعی در بر می‌گرفت که از جانب نماینده هر گروپ نظریات، پیشنهادات و خواست های مطرح شده اعضای گروپ به اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور به خوانش گرفته شد و در زمینه به سولات آنان پاسخ ارایه گردید.

اعضای گروپ های کاری روی مشکلات فرا راه افراد دارای معلولیت، چالش ها، محدویت امکانات، فرصت ها و سایر مسایل مرتبط آنان بحث ها همه جانبه نموده و راه حل های را مطرح ساختند.

ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت چهار روز را در بر می‌گیرد، که امروز روز دوم کاری آن را تشکیل می‌داد و کار گروپی محور اصلی آن را در بر داشت. فردا و پس فردا نیز اشتراک کنندگان روی ارایه خدمات به معلولین و دریافت بودجه به آنان، صحت، آگاهی عامه و سایر فرصت ها؛ نظریات و پیشنهادات خود را مطرح خواهند نمود.


فعالیت روز سوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

 

س 

فعالیت روز سوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

در روز سوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت، اشتراک کنندگان بحث های شان را در رابطه به استراتیژی مذکور به طور گروپی مطرح نمودند. امروز نیز نمایندگان معلولین در این ورکشاپ به پنج گروپ کاری تقسیم شده بودند؛ تا در قسمت انکشاف و همه جانبه ساختن این استراتیژی، نظریات و پیشنهادات شان را به گونه گروپی مطرح و پیشکش بدارند.

در این کارهای گروپی روی مسایل همچون ایجاد نهادهای صحی فزیکی و روانی، فراهم نمودن زمینه های تحصیلی برای جوانان و بزرگان و دسترسی شان به تحصیلات عالی، حمایت اجتماعی و آگاهی عامه، خود کفایی برای اشخاص دارای معلولیت و خانواده های آنان و شامل سازی بانوان دارای معلولیت در استراتیژی مذکور؛ بحث و تبادل نظر صورت گرفت که از جانب نماینده هر گروپ نظریات، پیشنهادات و خواست های مطرح شده اعضای گروپ به اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور به خوانش گرفته شد و در زمینه به سولات آنان پاسخ ارایه گردید.

اعضای گروپ های کاری روی مشکلات فرا راه افراد دارای معلولیت، جالش ها، محدویت امکانات، فرصت ها و سایر مسایل مرتبط آنان بحث ها همه جانبه نموده و راه حل های را مطرح ساختند.

قرار است ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت به مدت چهار روز ادامه یابد، که اشتراک کنندگان روی میکانیزم ارایه خدمات در موارد همچون، بودجه یابی، دسترسی فزیکی، تحصیلات، سهولت ها، کاریابی، صحت، آگاهی عامه و سایر موارد و فرصت ها، نظریات و خواست های خویش را شریک نموده؛ تا استراتیژی متذکره تکمیل و جنبه عملی به خود گیرد.


 

ورکشاپ چهار روزه‌ی نهایی در رابطه به بازنگری استراتیژی ملی معلولیت پایان یاف

mmd

ورکشاپ نهایی بازنگری استراتیژی ملی معلولیت که از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و نهادهای همکار اغاز گردیده بود و چهار روز دوام داشت، امروز جمع بندی و خاتمه پذیرفت.

در این ورکشاپ بر علاوه هئیت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، عمراخان منیب مشاور رئیس جمهور در امور معلولین، سناتوران عرصه معلولیت، نمایندگان وزارت های مختلف سکتوری، اشخاص دارای معلولیت، نمایندگان نهادهای جامعه معلولیت، مهمانان خارجی و مسوولان ادارات ملی و بین المللی غیر دولتی اشتراک داشتند.

در ابتدا حبیب خان حًاحًی مشاور امور تخنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، محتوایات چهار روزه این استراتیژی را به گونه فشرده به اشتراک کنندگان ارایه نموده و موثریت و جنبه عملی استراتیژی ملی معلولیت را در جریان ۱۰ سال آینده بیان داشتند.

متعاقباً عمراخان منیب مشاور رییس جمهور در امور معلولین، پایان موفقانه استراتیژی متذکره را به اشتراک کنندگان، مقامات و شخص وزیر شهدا و معلولین تبریک گفته و آن را یک دست آورد بزرگ وزارت دولت در امور شهدا و معلولین عنوان نمودند.

سمیع‌الحق سمیع مشاور امور معلولین موسسه بین‌المللی هندیکپ و سناتور اسبق عبدالباقی بریال از سخنرانان روز اخیر این استراتیژی بودند که به نوبه شان در باره اهداف و جنبه های عملی استراتیژی مذکور معلومات همه جانب ارایه نموده، اشاره بر نهایی و تطبیق آن کردند.

ورکشاپ متذکره با سخنان لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین اختتام یافت. آقای آریوبی ابراز خرسندی نمودند که به هدف بهتر شدن زندگی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت های بیشتر، یک گام مثمر و ارزنده دیگری برداشته شد و وزارت مالک یک سند ملی گردید

آقای آریوبی ساخت و نهایی سازی استراتیژی مذکور را یک ابتکار و گام موثر در عرصه معلولیت عنوان نموده گفتند: در قسمت تطبیق و عملی سازی آن نیز همه سازمان های دولتی و غیر دولتی سهیم باشند.

آقای آریوبی خاطر نشان نمود که، وزارت در طول دو سال اخیر به اساس پلان های ارزنده و پالیسی موفق خود، کارهای مهم و بنیادی را انجام داده است که این خود تغییرات امید وار کننده و رضایت بخش را در زندگی افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد.

هدف اصلی این ورکشاپ چهار روزه، اخذ مشوره، ارایه نظریات و پیشنهادات افراد دارای معلولیت و نهاد های مربوطه در رابطه به استراتیژی ملی معلولیت، بررسی استراتیژی بر بنیاد برنامه های ملی و سکتوری انتخاب خط مش هدفمندانه بر اساس واقعیت ها، ارزیابی از اقدامات پیشنهادی در استراتیژی و تطابق سازی بخش های ترجمه شده استراتیژی مذکور می‌باشد که با تکمیل شدن آن، استراتیژی نهایی شده و کار تطبیق و عملی نمودن آن آغاز می‌گردد.

این استراتیژی متضمن و تاثیر گزار در بخش های تحصیلات، صحت، اشتغال‌زایی، فراهم نمودن امکانات فزیکی، اشتراک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آگاهی عامه بوده که در سایر عرصه های نیز فرصت ها و امکانات را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد و برای 10 سال آینده از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با همآهنگی موسسه همآهنگ کننده ماین پاکی و با همکاری موسسه بین‌المللی بخش ماین پاکی ترتیب می‌گردد.

ورکشاپ مذکور به کمک مالی و تخنیکی موسسه بین‌المللی هندیکپ برگزار شده بود.