پیام سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین   

ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت قربانی اصلی جنگ و خشونت های دوامدار در کشور است.  وزارت امور شهدا و معلولین رهبری کننده امور مربوط به ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت، پیوسته تلاش می نماید تا در راستای اصلاحات همه جانبه، تامین شفافیت و پاسخگوی، کاهش و محو فساد و بروکراسی، ظرفیت پروری با رعایت ارزش های حقوق بشری، تقویت وبلند بردن آگاهی عامه با نهادهای داخلی و خارجی، الکترونیک سازی و بهبود خدمات، روش های سودمند پالیسی سازی، ایجاد و بهره گیری از فرصت ها، تلاش جهت فراهم سازی شرایط زندگی مطلوب و با عزت به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت؛ گام های عملی و بنیادی را بردارد.

ما باورمند، متعهد و مصمم هستیم تا با تحقق فعالیت های فوق یک اداره منسجم، کارآمد و پاسخگو بوجود آورده و وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب و یا حداقل به وضعیت ممکن تغییر دهیم .