اعلامیه وزارت

اعلامیه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در رابطه به نشر گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد قطع حقوق معلولان طبیعی و یا مادرزادی.

تاریخ: ۱۹/۶/۱۳۹۹

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین گزارش نشر شده‌ی مورخ (۱۸) سنبله سال جاری روزنامه اطلاعات روز را مطالعه نموده که در این گزارش چندین مورد ذکر شده در تضاد قانون و حقایق عینی می‌باشد

بنابراین، نکات ذیل در زمینه قابل یادآوری است:

۱. در یک بخش گزارش از فرمان رییس جمهور ذکر شده است که "رئیس جمهور طی فرمانی حقوق معلولان غیر جنگی را قطع نموده است". ولی از سوی ریاست جمهوری در این مورد هیچ فرمانی صادر نگردیده است.

مطابق ماده هفتم این قانون اشخاص ذیل از حقوق شان مستفید می‌شوند:

_ شخصی که بخاطر اعلاء کلمه‌ّالله و دفاع از استقلال و آزادی کشور در دوران جهاد معلول شده باشد.

_ شخصی که در جریان جنگ‌ها و درگیری ها مسلحانه سه دهه اخیر معلول شده باشد.

_شخصی که به اثر اعمال تروریستی و ضد دولتی از قبیل فیر سلاح ثقیله و خفیفه و یا فیر سلاح نیروهای دولتی معلول شده باشد.

_شخصی که بالفعل حین انجام وظیفه برای حراست از تمامیت ارضی و حاکمیت قانون معلول شده باشد.

از بند های ماده هفتم این قانون کاملاً آشکار می‌شود که معلول طبیعی مستحق کدام حقوق شناخته نمی‌شوند الی تعدیل این قانون.

طبق ماده متذکره وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مکلف است که حقوق نقدی را فقط به ورثه شهدا و معلولین جنگی بپردازد.همچنان درماده هفدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین چنین صراحت دارد

ماده هفده هم: معلولین طبیعی یامادرزادبه استثنای ماده چهارم وهشتم این قانون ازسایرامتیازات آن برخوردارشده میتواند

۲. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با درک و تحلیل وضعیت موجود تلاش نموده که قوانین و مقررات را به نفع ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت تغییر دهد. در قانون نافذ شده فعلی معلولین طبیعی شامل حقوق نقدی نیست ولی در قانون تعدیل شده معلولین طبیعی و مادرزادی نیز شامل شده که مسوده آن از این وزارت تکمیل شده و غرض اجرآت بعدی به وزارت عدلیه سپرده شده است.

۳وزارت دولت در امور شهدا و معلولین باتوجه به قانون دسترسی به اطلاعات و همچنان حمایت و استقبال از گزارش های تحقیقی رسانه ها تاکید می نمایند که رسانه های محترم تلاش کنند که اخبار و گزارشات شأن را با بی طرفی کامل، غیر جانبدارانه، عینی و به دور از هرگونه کذب تهیه نمایند.