ارایه خدمات از طریق دریچه واحد

خدمات از طریق دریچه واحد وزارت دولت در امور شهدا و معلولین رسماً افتتاح گردید

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/108198365_683286892255364_4535030971384021463_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=rNZFL8VplasAX-SE8Za&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=14d36fdb008fb272605057b3b661eaa1&oe=602511D2

خدمات از طریق دریچه واحد وزارت دولت در امور شهدا و معلولین رسماً افتتاح گردید

در مراسم افتتاح این مرکز، لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، هئیت رهبری وزارت، عمراخان منیب مشاور رئیس جمهور در امور شهدا و معلولین اشتراک داشتند.

افتتاح این مرکز از اولویت های کاری وزارت شهدا و معلولین بود که هدف اصلی آن ساده سازی جریان کارهای پیچیده، سرعت در کار، برقی سازی خدمات، محو بروکراسی، جلوگیری از فساد، ایجاد شفافیت در پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین و ارایه خدمات بگونه شفاف از طریق سیستم جدید برقی برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا زیر یک چتر واحد می‌باشد.

با ایجاد مرکز یاد شده، طی مراحل پروسه کار از (۷۲) مراحل به (۱۲) مرحله کاهش یافته است.

مرکز خدمات دریچه واحد با همه وسایل تکنالوژی عصری آراسته بوده که کارکنان آن از قبل مورد آموزش قرار گرفته اند؛ تا باشد با وسایل و تکنالوژی عصری روز، کارهای یومیه ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به گونه شفاف و سریع صورت گیرد.

در این مرکز کارهای ریاست شهدا و معلولین از هم جدا شده اند که از جانب ریاست های مربوطه آنان کار صورت می‌گیرد، بر علاوه آن برای طبقه اناث و ذکور، انتظار خانه های جداگانه ایجاد شده است. بخش توزیع تذکره برقی برای ورثه شهدا و معلولین نیز فعال می‌باشد که عملاً کار در آن جربان دارد و روزانه برای صدها تن تذکره برقی توزیع می‌شود‌.

مرکز جدید خدمات دریچه واحد در ایجاد شفافیت در این وزارت، از میان برداشتن فاصله میان حکومت و ملت و به میان آوردن شفافیت در راستای حساب دهی؛ نقش اساسی و بنیادی را دارا می‌باشد که خود باعث باور و اعتبار مردم در حکومت داری خوب می‌شود.

 

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/108152631_683286752255378_1941159211446497470_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ov3GfrngA1wAX_8NrLN&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=1ef533d6e234fdf07d29b39082cbea1e&oe=6024D4E7

 

 

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/108364791_683286798922040_8783607277370797773_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1xn7OZHLSfYAX8d6cQC&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=2da3210bf8d814b4121f74f51a52a6ed&oe=6023885C

 


خدمات از یک دریچه واحد One Stop Shop سبب ایجاد سهولت های مراجعین شده است

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/106398874_675696459681074_1133405349504408234_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=QGLljMJf0mIAX8uee5a&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=b65190ce90e3bd464178bd18e3d1ddc8&oe=6023A1AF

محترم لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین امروز طی محفلی از بخش های کاری خدمات از یک دریچه واحد دیدار و صحبت نمود.

این محفل که با اشتراک معاونین، روسا، مشاوران، کارمندان وزارت و مراجعین دایر شده بود، روی فعالیت ها و هدف ایجاد این بخش صحبت گردید.

آقای آریوبی از ایجاد سهولت در پروسه کاری مراجعین ابراز خرسندی نمود و ایجاد سهولت در عرضه خدمات به این قشر را از اساس برنامه های اصلاحی این وزارت عنوان نمود.

آقای آریوبی در جریان سخنان خود گفتند: هدف ما خدمتگزاری و سیستم سازی برقی و عصری برای مراجعین می‌باشد تا بتوانیم در موقع حساس حتی از راه دور خدمات ارایه نماییم.

آقای آریوبی از بخش های کاری کارمندان و مراجعین دیدن نمود، خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع نمود

 

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/107037077_675696509681069_2826942797759341172_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=7zubHJ2b924AX8DId6_&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=2e3351aa95f59f962c97aed15095c5dd&oe=6023D6E5

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/106731603_675696579681062_1061496111408486213_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bWFCPBvWMpEAX8XdidE&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=d752003daa03c7c9b2286dc5fd1b935d&oe=602291A2


 

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به صورت عموم جهت سهولت کاری بخش های مختلف برای مراجعین، از طریق دریچه واحد عرضه خدمات می‌نماید.

برای پیشکش خدمات از راه دریچه واحد برای مراجعین، عده ای از کارمندان در بخش های مختلف به کار گماشته شده اند.

۱بخش خوش آمدید: در این بخش سه تن از نمایندگان کار می‌کنند.

)الف)- بخش نماینده شهدا: تمام عرایض مربوط به ورثه شهدا در این بخش جمع آوری می‌گردد.

)ب)- نماینده بخش معلولین: تمام عرایض افراد دارای معلولیت به نماینده مذکور تسلیم داده می‌شود و کارهای شان طی مراحل می‌شود.

)ج)- در این بخش یک تن کارهای مکاتیب را به پیش می‌برد، یعنی همه مکاتیب رسمی که به وزارت وارد می‌شود، آنان به شعبات مربوطه در داخل وزارت می‌رسانند.

۲بخش شهدا: در این مکان در دو بخش ارایه خدمات صورت می‌گیرد.

)الف) - تثبیت: آن شهدا نظامی که مربوط به وزارت های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی می‌باشند، تمام اسناد شان در ادارات مربوطه شان تکمیل شده و بگونه رسمی توسط خود وارث، به بخش شهدا آورده می‌شود که برای درج معلومات آن در دیتابیس کار بالایش صورت گیرد، بعد از آن به بخش محاسبه راجع می‌گردد.

آنعده از شهدای ملکی که کارمند اداره باشند، از جانب اداره مربوطه شان بگونه رسمی به بخش تثبیت شهدا معرفی می‌شوند و آن اشخاص که با کدام اداره ای کار و وظیفه ندارند، از طریق درخواست و عریضه مراجعه می‌فرمایند.

۳بخش معلولین: در اینجا نیز در دو بخش خدمات ارایه می‌گردد.

)الف) تثبیت: آنعده از معلولین که تازه خواهان ثبت در این اداره هستند، ابتدا عرایض شان را به مقام وزارت پیشکش نموده که از آن جاه به بخش تثبیت راجع می‌گردد. از طرف بخش تثبیت برای شان فورم داده می‌شود، پس از خانه پری فورم، شخص معلول این فورم را به ساحه ای که معلول شده است راجع می‌کند و در آن جا از سوی اداره مسوول تائید می‌شود که نامبره در کدام حاثه معلول شده است.

شخص مذکور را رسماً به کمیسیون صحی معرفی می‌نمائیم، تا کمیسیون فیصدی معلولیت وی را تعیین نماید. پس از تاییدی فیصدی معلولیت وی از جانب کمیسیون صحی، به گونه رسمی به بخش تثبیت ارسال می‌گردد، پس از آن در شعبه تثبیت کارهای وی طی مراحل گردیده و به بخش محاسبه راجع می‌شود.

)ب) محاسبه: زمانی که اسناد آنان تثبیت گردید، پس از آن به بخش محاسبه راجع می‌گردد که بقیه کارهای آن مربوط به محاسبه می‌شود.

۴بخش نظامی: در این شعبه به شهدا و معلولین نظامی مربوط به وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خدمات ارایه می‌گردد.

۵_بخش ملکی: در این شعبه برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت ملکی ارایه خدمات صورت می‌گیرد.

۶بخش سیستم برقی: ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که جهت اخذ تذکره مراجعه می‌کنند که پس از تائید کمیته برسی درج سیستم برقی می‌شوند.

۷بخش منابع بشری: بست های خالی که از طرف وزارت به رقابت گذاشته می‌شوند و کسانی که برای این بست ها خود را کاندید می‌نمایند، کارهای شان از این شعبه به گونه اساسی پیش برده می‌شود.

۸بخش فورمه: در این بخش هفت تن مصروف کار اند، که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت فورم آنلاین تذکره برقی را خانه پری می‌نمایند.

از اینکه در بیرون از وزارت جهت خانه پری فورم انلاین تذکره برقی از فی نفر 300 افغانی اخذ می‌شود، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت این خدمات را به طور رایگان فراهم نموده است که روزانه برای بیشتر از 100 تن فورم خانه پری می‌شود و کارهای آنان طی مراحل می‌گردد.

۹-بخش تذکره: از این دریچه تذکره برقی برای ورثه سهدا و افراد دارای معلولیت داده می‌شود، بنا بر پیشنهاد وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 10 تن از کارمندان احسایه ملی در اینجا توظیف شده اند تا برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت روند و دریافت تذکره برقی ساده و سهولت باشد.

۱۰بخش خدمات اجتماعی: در این مکان خدمات و معلومات در بخش های تعلیمی، بورسیه های تحصیلی، توزیع غرفه ها، کاریابی و سهمیه حج، برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا ارایه می‌گردد.

۱۱بخش معلومات: از این جا هرنوع معلومات و رهنمایی برای مراجعین صورت می‌گرد.

۱۲بخش تادیات: معلومات در باره اجرا و پرداخت معاش ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت صورت می‌گردد.

۱۳بخش دیتابیس: آنعده اسناد که مربوط به وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی باشند، از طرف اداره مربوزه شان به دست مراجعین به این وزارت ارسال میگردد، پس ثبت معلومات در دیتابیس، آن اسناد مراجعین که مربوط به کابل می‌شوند در همین وزارت کارهایشان طی مراحل و اتمام می‌یابد و آنعده کا مربوط ولایات هستند جهت طی مراحل اسناد شان به ولایات مربوطه راجع می‌گردند.

۱۴بخش آرشیف: کارتوتیک ها و اسناد مراجعین که قبل در بورجی ها به گونه نا منظم نگهداری می‌شد، اکنون آن اسناد فایلنک شده و معلومات اسناد هر شخص در کمپیوتر ثبت و ذخیره می‌باشد.

۱۵بخش عریضه: عریضه برای مراجعین در این مکان بطور رایگان نوشته می‌شود، نظیر عرایض اصلاح کتابچه، شهدا و معلولین نو تثبیت، معلولین مادر‌زاد، کاریابی، مفقودی اسناد و کتابچه.

قابل تذکر است که ماشین اسکن، کاپی، پرنت و عریضه نویسی به طور رایگان به مراجعین فراهم شده و در کنار آن جای مناسب انتظارخانه به طور جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته است.