اطلاعیه

sadiq_admin
d

به اطلاع عموم ورثه‌ی محترم شهدا رسانیده می‌شود، کسانی‌که (فورم تایید وجود ورثه) خویش را دریافت نکرده است، لطف نموده هرچه زود تر به وزارت مراجعه نموده و فورم تایید وجود ورثه را اخذ و خانه پری نمایند تا حقوق شان حواله گردد.

قابل یادآوری است الی تکمیل فورم وجود ورثه، معاش ورثه شهدا معطل قرار داده می شود. بنابراین همه مطلع باشند.

یادداشت: ورثه‌ی شهدای ولایات می‌توانند در ولایت مربوطه‌ی شان جهت دریافت فورم مراجعه نمایند.

برای معلومات بیشتر به شماره‌های 717 و 0799491567 به‌تماس شوید.

آدرس: سرک چهل متره میدان هوایی، قلعه خیاط، کابل، افغانستان