اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

nasrat_admin
mmd

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین در نظــر دارد، قـرارداد تهیه و تدارک (79) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت امور شهدا و معلولین برای سال مالی 1401 دارنده نمبر تشخیصیه MMD/1401/NCB/G-05 را به شرکت تجارتی ساختمانی و خدمات لوژستیکی نثار الحق زاهد دارنده جواز نمبر (65661) محل اصلی تجارت خوشحال خان، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2,963,133) دو میلیون و نه صد و شصت و سه هزار و یکصد و سی و سه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور شهدا و معلولین واقع {سرک میدان هوائی کابل، ایستگاه قلعه خیاط} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Back to tenders