ارایه خدمات از طریق دریچه واحد

مرکز دریچه واحد

وزارت امور شهدا و معلولین رهبری کننده امور مربوط به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت همواره در تلاش است تا خدمات معیاری و سهولت های بیشتری را فراهم نمایند. این وزارت با وجودی که نو تاسیس، با امکانات و بودجه محدود بوده ولی همواره سعی کرده بیشترین موثریت را به ارمغان بیاورند.

یکی از مراکز عمده خدمات که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت فعالیت می نمایند، مرکز دریچه واحد (one stop shop) است این مرکز سهولت های زیادی را بوجود آورده و تمام خدمات در زیر یک سقف انجام می شود. این مرکز از یک طرف با عث تامین شفافیت و جلوگیری از فساد شده است و از طرف دیگر رضایتمندی شهروندان و مراجعین را نیز به همراه داشته است و در عین حال مراجعین به سرعت کارهای شان را طی مراحل می کنند.

این مرکز در سال 1399 خورشیدی رسما افتتاح و به فعالیت خویش آغاز کرده است و روزانه صدها تن شهروندان برای انجام و طی مراحل کارها و اخذ تذکره الکترونیکی به این مرکز مراجعه می نمایند.

برای پیشکش و ارایه خدمات از طریق دریچه واحد بخش های ذیل ایجاد شده است.

بخش معلومات : این بخش به شهروندان و مراجعین در مورد چگونگی طی مراحل کارها معلومات داده و راهنمایی می نمایند.

بخش شهدا: در این بخش شهدای نظامی که مربوط وزارت دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی می باشد،  توسط وارث به گونه رسمی ذریعه مکتوب به این بخش آورده می شود و این بخش بعد از تثبیت به بخش محاسبه راجع می کنند.

آنعده از شهدای ملکی که کارمند وزارت یا اداره ملکی باشند، از جانب اداره مربوطه شان به گونه رسمی به بخش تثبیت شهدا معرفی می‌شوند. همچنان کسانی که کارمند نبوده و فرد ملکی می باشند و قربانی جنگ شده باشند از طریق عریضه به مقام وزارت کارهای شان را تکمیل می کنند.

بخش مرکز : در این بخش امورات ورثه شهدا مرکز طی مراحل و پیگیری می شود.

بخش ولایات : در این بخش امورات ورثه شهدا ولایات طی مراحل و پیگیری می شود.

بخش شهدا نظامی : در این بخش کارهای شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی مراحل می گردد.

شهدای ملکی : در این شهدا بخش ملکی طی مراحل می گردد.

بخش افراد دارای معلولیت : در این بخش افراد دارای معلولیت که تازه خواهان ثبت هستند، ابتدا عرایض شان را به ریاست محترم دفتر مقام وزارت تحویل داده و بعد از حکم مقام وزارت به بخش تثبیت راجع می گردد. در بخش تثبیت، فورم معلولیت برای متقاضی داده می شود و این فورم در محل حادثه توسط بخش های ذیربط تکمیل و تایید می گردد. بعد از تکمیل فورمه ها توسط بخش های ذیربط در محل حادثه، شخص مذکور رسما به کمیسیون صحی معرفی می شود. در کمیسیون صحی درجه معلولیت شخص مذکور تعیین می شود و سپس از کمیسیون صحی به طور رسمی به بخش تثبیت ارسال می گردد و بخش تثبیت اسناد را به بخش محاسبه ارسال می کنند. متباقی کارها و طی مراحل آن توسط بخش محاسبه به پیش برده می  شود.

 • شعبه مرکز: در این بخش امورات افراد دارای معلولیت مرکز طی مراحل و پیگیری می شود.
 • شعبه ولایات: در این بخش امورات افراد دارای معلولیت ولایات طی مراحل و پیگیری می شود.
 • شعبه نظامی : به افراد دارای معلولیت نظامی خدمات ارایه می شود.
 • شعبه ملکی : به افراد دارای معلولیت ملکی خدمات ارایه می شود.
 • بخش سیستم برقی : ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که اسناد شان از کمیته تدقیق و بررسی وثایق تکمیل و همچنان تذکره الکترونیکی اخذ نموده باشد به بخش سیستم برقی مراجعه می نمایند. این بخش ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را بایومتریک می نمایند.
 • بخش منابع بشری : فرصت های کاری که در وزارت موجود است و همچنان کسانی که فورمه های کاریابی شان را برای استخدام از طریق رقابت آزاد می یاورند در این بخش مراجعه می نمایند و این بخش مکلف به پیشبرد و راهنمایی سایر پروسه ها می باشند.
 • بخش تذکره الکترونیکی : در این بخش کارمندان موظف شده است که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت فورم آنلاین تذکره را خانه پری و همچنان سایر فعالیت های مربوط به تذکره را پیش می برد. این خدمات در داخل وزارت به طور رایگان به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت فراهم شده است.
 • بخش خدمات اجتماعی : در این بخش خدمات و معلومات در مورد تحصیلات عالی، بورسیه ها، توزیع غرفه ها، کاریابی، سهمیه حج، اپارتمان و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
 • بخش تادیات : در این بخش معلومات در باره اجرا و پرداخت معاشات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت صورت می گیرد.
 • بخش دیتابیس: این بخش تمام ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت ملکی و نظامی ثبت دیتابیس می گردد. آنهای که مربوط به مرکز ثبت می گردد و آن های که مربوط ولایات است به ولایت مربوطه راجع می گردد.
 • بخش آرشیف : در این بخش تمام اسناد ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به طور سخت افزار و نرم افزار موجود بوده و از آن محافظت می شود.
 • بخش عریضه : در این بخش به تمام ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت عریضه به طور رایگان نوشته می شود. در این بخش عرایض مختلف مانند اصلاح کتابچه، شهدا و معلولین نو تثبیت، معلولین مادر زاد، کاریابی، مفقودی اسناد و کتابچه وغیره موارد تحریر می گردد.

قابل تذکر است که ماشین اسکن، کاپی، پرنت و عریضه نویسی به طور رایگان به مراجعین فراهم شده و در کنار جای مناسب انتظار خانه به طور جداگانه به مردان و زنان در نظر گرفته شده است.