د پيامبر اعظم توان بخشي مرکز

د معلوليت لرونکو وګړو لپاره د غوره درملنې معياري مرکز!

د پيامبر اعظم توان بخشي مرکز، له نويو او عصري وسايلو سره تازه فعاليت پيل کړ.

د توان بخشي مرکز د معلوليت لرونکو وګړو لپاره له روغتيايي بنسټونو سره په همغږۍ، د غوږ او پوزې، د ذهني او رواني ناروغيو، فيزيوتراپی، عمومي داخلې او د اوجود لپاره د مصنوعي غړو او بندونو اچولو په برخه کې د هېوادوالو په خدمت کې دی.

په ياد روغتيايي مرکز کې ۳۱ کارکوونکي او ډاکتران د هېوادوالو چوپړ کوي، چې زياتره يې د معلوليت لرونکي وګړي دي.

 

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/119566012_726072044643515_3822828337552805904_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=H0pKfqn8eh0AX98RoZi&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=45203de696904d227f52ac802ad3e2a9&oe=60247014

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/119539862_726072121310174_3281513048061290351_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=gQMG9fyQYdkAX-qD5NN&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=9c02784299efb6146458c6c985e86a82&oe=60226F64

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/119487291_726072184643501_2633132988008055143_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=y--DMqqixWQAX9famYn&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=2db821cd5ea371f9edb503066712fbc0&oe=6025D645

https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/119473787_726072244643495_2612955703550269851_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UVqTEo2vblAAX9zT-eM&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&tp=6&oh=9a30fdbed4a65ca54eba8b468922746f&oe=602452A8