کمک

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت پکتیا به 14 فامیل کمک توزیع نمود

mmd

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت پکتیا به همکاری پروژه (COMAC) برای (14) فامیل آسیب دیده از جنگ‌های اخیر به ارزش 400 هزار افغانی مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع نمود.

این کمک‌ها که شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی بود با حضور داشت نماینده پروژه نامبرده به افراد آسیب دیده توزیع گردید.

آمر امور شهدا و معلولین این ولایت در حین توزیع تاکید نمود که کمک‌ها به افراد آسیب دیده در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار ۳۳ فامیل آسیب دیده را مساعدت نمود

mmd

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار به همکاری پروژه(comac) برای (33) فامیل آسیب دیده که در اثر جنگ و نا امنی‌های اخیر زیانمند شده بود، کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی به ارزش یک میلیون افغانی توزیع نمود.

این کمک ها شامل گاو و مواد خوراکی بوده که با حضور داشت مقامات محلی و نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

مقامات محلی و آمر امور شهدا و معلولین این ولایت در حین توزیع تاکید نمود که این کمک‌ها به افراد آسیب دیده و مستحق در نظر گرفته شده و در آینده ها نیز تداوم خواهد یافت.

11 فامیل آسیب دیده در دایکندی کمک دریافت نمود

mmd

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت دایکندی به همکاری پروژه (comac) به (11) فامیل آسیب دیده از جنگ که در ساحات نا امن این ولایت بیجا و متضرر شده بود، بعد از بررسی و سروی کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (13) قلم مواد خوراکی بوده که با حضور نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

 

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت غزنی (27) فامیل آسیب دیده از جنگ را کمک نمود

mmd

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت غزنی به همکاری پروژه (COMAC) برای (27) فامیل آسیب دیده از جنگ که در نا امنی های اخیر متضرر شده بود بعد از بررسی و سروی دقیق کمک توزیع شد.

قابل یادآوری است که این کمک ها شامل (37) بسته مواد غذایی و غیر غذایی که در هر بسته (13) قلم شامل است با حضور نماینده پروژه نامبرده توزیع گردید.

 

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت فراه به 9 فامیل آسیب دیده از جنگ کمک توزیع کرد

mmd

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت فراه به همکاری پروژه(comac) به (9) فامیل آسیب دیده از جنگ این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی های اخیر آسیب دیده بود، بعد از بررسی و سروی کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (9) قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده که با حضور داشت نماینده پروژه نامبرده توزیع گردید.

 

به خانواده های آسیب دیدگان جنگی ولایت لغمان کمک شد

mmd

به ارزش (800) هزار افغانی برای (43) فامیل آسیب دیده جنگی در ولایت لغمان کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع شد.

این کمک ها توسط آمریت امور شهدا و معلولین این ولایت به همکاری موسسه (COMAC) با حضور پوهنوال دکتور خواجه محمد عصامی معاون ولایت و سایر مقامات محلی توزیع گردید.

به اساس معلومات بشیر احمد حقپال آمر امور شهدا و معلولین ولایت لغمان، این کمک ها به (43) خانواد آسیب دیدگان مرکز و ولسوالی های این ولایت به تعداد (65) قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است.

به سلسلهِ کمک های بشردوستانه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای ورثه شهدای حادثات

xx

به سلسلهِ کمک های بشردوستانه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای ورثه شهدای حادثات اخیر و متضررین از جنگ، این بار برای ۳۱ فامیل مواد خوراکی توزیع گردید

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با همکاری موسسه خیریه COMAC امروز چهارشنبه ۲۳ جدی برای ۳۱ فامیل شهدا و متضررین انفجارات اخیر در شهر کابل، مواد خوراکی کمک نمودند.

در جریان توزیع این بسته های کمکی، جمیله نورستانی معاون حمایوی و عرضه خدمات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین حضور داشتند.

خانم نورستانی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به فامیل های شهدای حوادث اخیر در کشور، از رهبری موسسه مذکور ابراز امتنان نمود که با همآهنگی وزارت، به مردمان آسیب دیده از جنگ در افغانستان در بخش های مختلف کمک و امداد رسانی نموده و جهت رشد اقتصادی و خود کفایی آنان خدمات ارزنده ای می‌نمایند.

کمک های متذکره برای ۷ فامیل که به اثر اصابت راکت در مارکیت پل محمود خان شهید و یاهم دکان های شان تخریب شده است، ۱۹ فامیل شهید شده و متضرر از حادثه برتاب راکت در روز صدویکمین سالروز استقلال افغانستان در کابل و ۳ فامیل دیگر در حادثه انفجار ده‌سبز کابل متضرر شده بوند، صورت گرفت.

قابل یادآوری است که این بسته های کمکی شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، بوره، دال نخود و سایر لوازم ضروری می‌باشد.

سلسله کمک های وزارت دولت در امور شهدا و معلولین همه روزه در مرکز و ولایات جریان دارد.

 

معاون حمایوی و عرضه خدمات به ورثه شهدا کابل کمک توزیع نمود

s

جمیله نورستانی معاون حمایوی و عرضه خدمات به همکاری موسسه (کمک) روز چهارشبنه، مورخ 17 جدی به (5) تن ورثه شهدا حوادث مختلف کابل کمک های غیر نقدی توزیع نمود.
خانم نورستانی در آغاز ضمن اتحاف دعا به روح شهدای کشور، گفت: وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تلاش دارد تا برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت زمینه کمک های بیشتر را فراهم نمایند. او علاوه نمود که در این زمینه با ادارات داخلی و موسسات بین المللی هماهنگی و تلاش شده است تا به وضعیت ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت رسیدگی بیشتر گردد.
قابل یادآوری است که این کمک ها شامل مواشی، وسایل و لوازم خانه بوده که به شکل دوره ای توزیع می گردد.

 

موسسه خیره COMAC به رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، با عده ای از هم‌وطنان آسیب دیده از جنگ کمک نمود

ds

دفتر مرکزی موسسه جهانی COMAC جهت دستگیری و خود کفایی فامیل های قربانیان جنگ، مواشی، مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردید.

در جریان توزیع این بسته های کمکی، جمیله نورستانی معاون حمایت و ارایه خدمات و سید عالم هاشمی رییس حمایه‌وی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین حضور داشتند.

خانم نورستانی ضمن ابراز همدردی و تسلیت به فامیل های شهدای حوادث اخیر در کشور، از آنان خواست تا جهت ثبت نام و دریافت حقوق سالانه خویش به وزارت مراجعه نموده تا از حقوق و امتیازات شان همه ساله بهرمند شوند.

خانم نورستانی از رهبری موسسه مذکور ابراز امتنان نمود که با همآهنگی وزارت، به مردمان آسیب دیده از جنگ در افغانستان در بخش های مختلف کمک و امداد رسانی نموده و جهت رشد اقتصادی و خود کفایی آنان خدمات ارزنده ای می‌نمایند.

قابل یاد آوری است که این کمک ها شامل مواد خوراکی، بسته های کوچک سرمایه گذاری، ماشین خیاطی و سایر ضروریات بوده است.

 

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با همکاری موسسه خیریه(COMAC) همراه با خانواده های متضرر از جنگ، کمک اقتصادی نمود

sxsx

امروز چهارشنبه ۲ جدی، از طرف دفتر زون مرکز موسسه بین‌الملل(COMAC) برای عده ای از خانواده های که طی جنگ های اخیر آسیب دیده بودند، جهت خود کفایی اقتصادی آنان، امداد رسانی شد.

این کمک ها با حضور داشت جمیله نورستانی معاون ارایه و همآهنگی خدمات وزارت دولت دو امور شهدا و معلولین صورت گرفت.

خانم نورستانی از رهبری موسسه مذکور ابراز امتنان نمود که با همآهنگی وزارت، به مردمان آسیب دیده از جنگ در افغانستان در بخش های مختلف کمک و امداد رسانی نموده و جهت رشد اقتصادی و خود کفایی آنان خدمات ارزنده ای می‌نمایند.

موصوف ضمن ابراز همدردی و تسلیت به فامیل های شهدای حوادث اخیر در کشور، از آنان خواست که با مراجعه نمودن به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین خود را ثبت این اداره نموده؛ تا از حقوق سالانه خویش مستفید شده و به مشکلات شان رسیدگی به موقع صورت گیرد

 

۲۲ فامیل ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت کمک دریافت نمود

mmh

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت پروان به همکاری موسسه «کمک» روز چهارشنبه مورخ (۲۹ ) اسد برای (۲۲) فامیل ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت مواد خوراکی توزیع نمود.
این کمک ها به افرادی که اخیرا در اثر جنگ و نا امنی در ولسوالی های بگرام، کوه صافی، سیاه گرد و مرکز پروان متضرر شده بود، صورت گرفت.
این کمک ها باحضور داشت معاون مقام ولایت پروان و نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

 

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت بلخ به همکاری شرکت الکوزیmmd

آمریت امور شهدا و معلولین ولایت بلخ به همکاری شرکت الکوزی با (۴۰۰) تن افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا کمک مواد غذایی نمود. پیش از این نیز با (۳۵۰) تن از افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا کمک صورت گرفته بود.

نجیب الله کوهستانی آمر امور شهدا و معلولین ولایت مذکور اظهار داشت که بخاطر جلب کمک های بیشتر به ورثه شهدا و معلولین تلاش تلاش می ورزد.

 

همراه با ۱۵ فامیل متضرر از جنگ در ولایت ننگرها مساعدت صورت گرفت

عکس

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به همکاری مالی موسسه(COMAC) برای ۱۵ فامیل متضرر از جنگ های اخیر در ولایت ننگرهار، هشت راَس گاو، سه راَس گوسفند و همراه با چهار فامیل دیگر سولر و وسایل خیاطی کمک نمود که این روند با حضور داشت آمر امور شهدا و معلولین این ولایت و نماینده موسسه (COMAC)؛ صورت گرفت.
هدف از کمک این وسایل و مواشی، خود کفایی و بلند بردن سطح اقتصاد فامیل های آسیب دیده از جنگ که یا معلول شده اند و یاهم اعضای فامیل شان شهید شده است می‌باشد.
سلسله کمک های وزارت دولت در امور شهداء و معلولین، همه روزه در مرکز و ولایات جریان دارد.

همراه با 15 فامیل متضرر از جنگ در شهر کابل مساعدت صورت گرفت