Examination of Scholarships and Completion Processes Submitted to the MHE

content_admin
mmd

اطلاعیه!

آنعده از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که از طریق وزارت دولت در امور شهدا و معلولین غرض سپری نمودن امتحان بورسیه های تحصیلی خارجی و تکمیل نمودن پروسه بعدی آن به وزارت محترم تحصیلات عالی معرفی گردیده اند، رسانیده می‌شود که روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ غرض اخذ کارت شمولیت امتحان که به روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۹ امتحان اخذ می‌شود، لطف نموده به وزارت محترم تحصیلات عالی مراجعه نمایند.